Produkt dnia
Miód wielokwiatowy
Miód wielokwiatowy

50,00 zł

szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PASIEKI RODZINY KRÓLÓW

 

 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dzień roboczy - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę towaru określonego w Zamówieniu.
 3. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie Dostawy towarów.
 4. Hasło - oznacza ciąg znaków wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, zabezpieczających dostęp do Konta Klienta.
 5. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 6. Klient - podmiot, zawierający zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa, umowę sprzedaży lub korzystający z nieodpłatnych usług świadczonych przez Sklep Internetowy.
 7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
 8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba fizyczna, która dokonując czynności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, działa także w celu niezwiązanym z tą działalnością i cel ten przeważa.
 9. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585.)
 10. Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 12. Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.pasiekakrolow.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży.
 13. Sprzedawca – Pasieka Rodziny Królów wpisana do rejestru podmiotów nadzorowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie pod numerem 419 z siedzibą przy ul. Stanisławskiego 28 w Krakowie (31-307). Adres poczty elektronicznej: stanislaw@pasiekakrolow.pl, numer telefonu: +48 602 48 25 35. 
 14. Strona – Sprzedawca lub Klient.
 15. Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U . z 2014 r., poz. 827). Doręczenie przez Sprzedającego Klientowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym). Postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul stosują się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana.
 16. Zamówienie – deklaracja woli zakupu Towaru uzewnętrzniona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym), w sposób umożliwiający Sprzedającemu identyfikację Klienta, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności ceny za Produkt.
 17. Polityka prywatności– zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta stanowiący integralną część regulaminu.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz. U. z 2013 poz. 1422.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez: Pasieka Rodziny Królów, Stanisław Król z siedzibą przy ul. Stanisławskiego 28 w Krakowie (31-307).

2.5 Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie internetowej www.pasiekakrolow.pl.

2.6. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.pasiekakrolow.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

2.7. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.8. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

 1. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

3.2 Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to:

3.2.1  dostęp do Internetu oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

3.2.2 przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11,Chrome 39 , FireFox 34, Opera 26, Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”.

3.2.3 Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

3.3 Sprzedawca używa plików "cookies", aby zapewnić poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

3.4. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.4.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.

3.4.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

3.6. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.7. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 14–dniowego terminu wypowiedzenia.

3.8. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14– dniowego okresu wypowiedzenia.

3.9. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

3.10. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. 

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4. W celu zawarcia umowy Klient obowiązany jest dokonać:

a) wyboru zamawianego towaru

b) wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy 

c) opłacenia kwoty zamówienia

4.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu.

4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „Potwierdzam zakup”.

4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

4.7. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e – mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub przekazane telefonicznie. Kupujący ma prawo zdecydować czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

4.8. W przypadku braku wpływu opłaty za zamówienie na konto Sprzedawcy, zamówienie zostaje anulowane.

 1. DOSTAWA

5.1. Dostawa Produktów odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w Zamówieniu sposób.

5.2. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty za zamówione Produkty. Czas realizacji Zamówienia wynosi zazwyczaj do 5 dni roboczych, przy czym w przypadkach szczególnych może wynosić do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty za zamówienia płatne przelewem.

5.3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.4. Istnieje możliwość odbioru Produktów w sklepie Pasieki Rodziny Królów: ul. Stanisławskiego 28, 31-307 Kraków po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym (+48 600441088) lub mailowym (stanislaw@pasiekakrolow.pl).

5.4. Sprzedawca dostarczy Produkty za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

5.5. Dostawa Towarów możliwa jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.5. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia. 

 1. PŁATNOŚĆ

Sprzedawca umożliwia sposób płatności poprzez:

- Przelew bankowy (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są podczas składania Zamówienia).

- Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

- Gotówką w siedzibie firmy

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Dz.U. z 2014r. poz. 827) (1) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1 

(2) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

(3) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu – w tym produktów spożywczych.

7.2 W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych Klienta jest Pasieka Rodziny Królów, Stanisław Król z siedzibą przy ul. Stanisławskiego 28 w Krakowie (31-307), kontakt: stanislaw@pasiekakrolow.pl, („Administrator”). Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), profilowania pod kątem marketingowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być: przewoźnicy/dostawcy lub ich pośrednicy realizujący dostarczenie przesyłek, podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych lub za pośrednictwem kart płatniczych, dostawcy IT, usługodawcy w obszarze działań analitycznych. Dane osobowe Klienta nie są transferowane do państw trzecich. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe dla celu profilowania – do momentu wyrażenia sprzeciwu. W pozostałym zakresie dane osobowe będą przechowywane do zakończenia umowy o świadczenie usług/umowy sprzedaży ze Sprzedawcą oraz czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa (rozliczenia, przedawnienia roszczeń). Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych opierałoby się na zgodzie, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy oraz korzystanie ze Sklepu internetowego www.pasiekakrolow.pl

8.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

8.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585.). Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422.); ustawy z dnia 9 maja 2014r. o Prawach Konsumenta (Dz. U . z 2014 r., poz. 827). oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

8.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

8.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego.

8.5. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.

8.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.pasiekakrolow.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl